Game presentation
An entire continent is waiting to be discovered. Is it full of gold ?
New magic equipment made of blood and flesh of the zodiac gods
Are these giants really strong titans? It remains to be seen
Look at what poseidon has became, a statue. Hydra must be stopped!

Game update 22.05.2021

    

page 1 of 2      >>> 2

Admin


Threads: 110
Posts: 6562
Country:
22.May.2021
Dear players,

1. Adjusted map1 and map2 npcs locations for a better look.
2. Reduced the map1 and map2 npcs numbers and combined them. Reputation Merchant, Wahdan Saylor and Dmg Ranking moved to Captain.
3. On Training quest i have added explanation for what is good each skill type so new players chose better.
4. Pets and monsters move with higher speed.
5. When you use Bravery Cape you will see a nice new effect
6. Metin Stones are a litle bit bigger (its better for the eyes).
7. Added metin stones in map1 too.
8. The dragon items you receive at level 1 are not permanent anymore. They are 60 minutes and can be bought from Alchemist with Training chests.
9. Warrior aura (dash, spin, triple splash) got slightly buffed.
10. Dispel damage was slightly nerfed. Dispel chance wasnt changed.
11. Shaman cure has a small longer cooldown and gives less hp. This skill changes are not big and they were already tested by players.
12. All new characters receive a costume, a hair and the bao bao pet was changed with the Golden Baby Azrael.
13. You can split the items in the special inventory too.
14. Skills books are colored for each race. And each skill type of race has a darker or lighter color to differentiate.
15. When you kill bosses the notice wont be anymore on two lines, only one.
16. The dragon items will be tradable.Just about a week until the summer event starts and we havent posted on website all the items that will come with it. Some new items will be there, but we keep the surprise.

17. Stones will drop now Yang Cupons (with a drop rate that will be ajusted in the first day)

We have:
1. 125kk yang cupon
2. 250kk yang cupon
3. 375kk yang cupon

18. New Duel Map. (Accesible for level 15+ players, while the old duel map will still be accessible, for level 30+ players.)Comments page 1

Vitor


Threads: 0
Posts: 2
Country:
22.May.2021 16:48
Great update :)

pugba


Threads: 0
Posts: 2
Country:
22.May.2021 17:04
Queridos jugadores,

1. Se ajustaron las ubicaciones de npcs map1 y map2 para una mejor visualización.
2. Redujo los números de npcs map1 y map2 y los combinó. Comerciante de reputación, Wahdan Saylor y Clasificación de daño cambiaron a Capitán.
3. En la misión de entrenamiento, agregué una explicación de lo que es bueno en cada tipo de habilidad, para que los nuevos jugadores elijan lo mejor.
4. Las mascotas y los monstruos se mueven más rápido.
5. Cuando uses Bravery Cape, verás un nuevo efecto genial
6. Las Piedras Metin son un poco más grandes (es mejor para los ojos).
7. También se agregaron piedras de metin a map1.
8. Los objetos de dragón que recibes en el nivel 1 ya no son permanentes. Tienen 60 minutos y se pueden comprar al alquimista con cofres de entrenamiento.
9. Se ha mejorado ligeramente el aura del guerrero (golpe, giro, triple salpicadura).
10. Disipar el daño se ha reducido ligeramente. La posibilidad de disipar no ha cambiado.
11. La cura del chamán tiene un tiempo de reutilización más largo y otorga menos HP. Estos cambios de habilidad no son grandes y ya han sido probados por los jugadores.
12. Todos los personajes nuevos reciben un disfraz, un cabello y la mascota bao bao ha sido cambiada por Golden Baby Azrael.
13. También puede dividir los artículos del inventario especial.
14. Los libros de habilidades están coloreados para cada raza. Y cada tipo de habilidad de carrera tiene un color más oscuro o más claro para diferenciarlo.
15. Cuando matas jefes, la advertencia ya no estará en dos líneas, solo en una.
16. Los artículos de dragón serán negociables.

pugba


Threads: 0
Posts: 2
Country:
22.May.2021 17:06
Casi una semana antes del inicio del evento de verano y no hemos publicado todos los elementos que vendrán con él en el sitio web. Habrá algunos elementos nuevos, pero estamos sorprendidos.

17. Las piedras ahora arrojarán cupones Yang (con una tasa de caída que se ajustará el primer día)

Nosotros tenemos:
1. 125kk yang
cupón 2. 250kk yang
cupón 3. 375kk cupón yang

18. Nuevo mapa de duelo. (Accesible para jugadores de nivel 15+, mientras que el antiguo mapa de duelo seguirá siendo accesible para jugadores de nivel 30+).

InesYuuki


Threads: 5
Posts: 7
Country:
22.May.2021 17:08
1. Ajustado a localização dos npcs do mapa1 e mapa2 para um aspeto melhor.
2. Reduzido o número de npcs do mapa1 e mapa2 e alguns combinados. Comerciante de Reputação, Wahdan Saylor e Dmg Ranking foram movidos para o Capitão.
3. Na missão de treino adicionei uma explicação para o que é bom cada tipo de habilidade para que novos jogadores escolham melhor.
4. Pets e monstros movem-se a uma velocidade mais rápida.
5. Quando usares a Capa da Bravura irás ver um novo bom efeito.
6. Pedras metin são um pouco maiores (é melhor para os olhos).
7. Foram adicionadas pedras metin ao mapa1 também.
8. Os itens do dragão que recebes a nível 1 já não são permanentes. Eles são 60 minutos e podem ser comprados do alquimista com Caixas de Treinamento.
9. Warrior aura (investida, espada rotativa, ataque triplo) foi ligeiramente buffado.
10. O Remover efeito do sura foi ligeiramente nerfado. A chance de Remover efeito não mudou.
11. Shaman cura tem um pequeno cooldown mais longo e dá menos pv. Estas mudanças de habilidades não são grandes e foram testadas por jogadores.
12. Todos os novos jogadores recebem um traje, um penteado e o pet bao bao foi mudado para um bebé azrael dourado.
13. Podes dividir itens no inventário especial também.
14. Livros de habilidade são agora coloridos para cada raça. E cada tipo de habilidade da raça tem uma cor mais escura ou clara para diferenciar.
15. Quando matas bosses a notícia não irá ser mais em duas linhas, apenas uma
16. O itens do dragão serão negociáveis.

InesYuuki


Threads: 5
Posts: 7
Country:
22.May.2021 17:08
Falta uma semana antes do evento de verão começar e ainda não postámos no website todos os itens que virão com o evento. Alguns novos itens estarão lá, mas iremos manter a surpresa.
17. Pedras irão droppar cupões de yang ( com uma chance de drop que será ajustada no primeiro dia)

Nós temos:
1. 125kkk cupão de yang
2. 250kkk cupão de yang
3. 375kkk cupão de yang
18. Novo Mapa de Duelo (Acessível a jogadores de nível 15+, enquanto o antigo mapa de duelo será ainda acessível, para jogadores de nível 30+)


Teils


Threads: 9
Posts: 36
Country:
22.May.2021 17:38
Drodzy gracze!

1. Zmieniono lokalizacje NPC w m1 i m2.
2. Zmniejszono liczbę NPC w m1 i m2 oraz połączono ich funkcje. Reputation Merchant, Wahdan Saylor i Ranking DMG zostały przeniesione do Kapitana.
3. Opis klas postaci przy wyborze umiejętności.
4. Pety i potwory poruszają się szybciej.
5. Nowy efekt użycia Peleryny Męstwa.
6. Kamienie Metin są teraz trochę większe (wygodniejsze dla oczu)
7. Dodano kamienie Metin do m1.
8. Dopalacze Boga Smoków otrzymane na start są teraz na 60 minut. Można je kupić u Alchemika.
9. Buff umiejętności Wojownika Body.
10. Obrażenia Rozproszenia zostały zmniejszone, szansa pozostaje bez zmian.
11. Leczenie odnawia się dłużej i odnawia mniej Pż. Zmiany są małe i były testowane przez graczy.
12. Na start otrzymasz teraz kostium, fryzurę a pet Bao-Bao został zmieniony na Złotego Azraelusia.
13. Możesz teraz rozdzielać przedmioty w Specjalnym Ekwipunku (U).
14. Księgi Umiejętności różnią się teraz kolorami w zależności od klasy postaci.
15. Informacja o pokonaniu bossów będzie teraz w jednej linii.
16. Dopalaczami Boga Smoków można teraz handlować.Za niecały tydzień rozpocznie się Event Letni. Na stronie nie zostały dodane wszystkie elementy, które są z nim związane. Pojawią się nowe przedmioty ale to niespodzianka.

17. Z kamieni Metin będą wypadać Kupony Yang (szansa na drop zostanie dostosowana pierwszego dnia)

Wartości kuponów:
1. Kupon Yang 125kk
2. Kupon Yang 250kk
3. Kupon Yang 375kk

18. Nowa mapa PvP (Dostępna od 15 poziomu, stara mapa będzie nadal dostępna dla graczy +30 poziom.)


Eclipvape


Threads: 0
Posts: 2
Country:
22.May.2021 18:22
Milí hráči,

1. Upravené NPC lokace na mapě 1 a 2 pro lepší vzhled.
2. Snížené množství NPC na mapě 1 a 2 a jejich zkombinování.
3. K výcvikovému úkolu jsem přidal vysvětlení co je co, aby noví hráči si lépe vybrali.
4. Mazlíčci a monstra se pohybují vyšší rychlostí.
5. Když použijete plášť statečnosti, uvidíte pěkný efekt.
6. Metin kameny jsou trošičku větší (aby šli lépe vidět).
7. Metin kameny jsou i nyní v mapě 1.
8. Dračí věci, které obdržíte na úrovni 1 nejsou nadále permanentní. Jsou na 60 minut a dají se koupit od Alchymisty.
9. Aura bojovník (smršť meče, pádit, trojcestný střih) jsou mírně buffnutý.
10. Zrušení kouzla bylo mírně nerfnuto. Jeho šance však zůstala stejná.
11. Šamanovo léčení ma o trochu menší CD a dává méně HP. Změny tohoto kouzla nejsou velké a byly testovány hráčema.
12. Všechny nové postavy obdrží kostým, účes a bao bao mazlíček byl nahrazen Zlatým Azraelem.
13. Můžete rozdělit věci i ve speciálním uložišti.
14. Knihy schopností jsou obarvené pro každou postavu. A každá kniha má tmavší nebo světlejší barvu k rozeznání.
15. Když zabijete bosse, upozornění nebude nadále na dvě linie, ale jen na jednu.
16. Dračí věci bude možně vyměňovat.
17. Z kamenů nyní padají kupony Yang (jejich šance je ukořistit bude upravena první den)

Máme:
1. 125kk yang kupon
2. 250kk yang kupon
3. 375kk yang kupon

18. Nová mapa duelů (Můžete na ní od úrovně 15+, kdežto stará mapa duelů bude pořád od úrovně 30+).

Za týden začne letní údalost a nenapsali jsme všechny věci, které s tím příjdou. Nové věci tam budou, ale to si necháváme jako překvapení.

page 1 of 2      >>> 2


Log-in in order to post a comment
Username:
Password:

« Home forum